Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyrektor zespołu pieśni i tańca / chóru
Kod: 143119
Liczba odwiedzin: 9213
Synteza: Kieruje pracą zespołu pieśni i tańca w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; podejmuje decyzje w sprawach artystycznych, finansowych, pracowniczych; wydaje zarządzenia i polecenia oraz regulaminy wewnętrzne; nadzoruje realizację programu artystycznego zespołu; reprezentuje zespół na zewnątrz; nadzoruje i utrzymuje kontakty z podwykonawcami, dostawcami usług itp.
Zadania zawodowe:
 • określanie misji i strategii zespołu pieśni i tańca oraz zapewnianie realizacji celów statutowych (w sferze organizacyjnej i merytorycznej), w tym: wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych;
 • planowanie i zatwierdzanie planów finansowych zespołu, zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz merytoryczna kontrola ich wykonywania;
 • planowanie i organizowanie pracy zespołu, dbanie o jego rozwój i mienie oraz właściwą gospodarkę tym mieniem;
 • zapewnienie warunków dla należytego funkcjonowania zespołu pod względem prawnym, finansowym i merytorycznym;
 • nadzorowanie procesu tworzenia artystycznego wizerunku zespołu, w tym: uzgadnianie i zatwierdzanie programu artystycznego i repertuarowego, na najbliższy sezon i w dłuższej perspektywie oraz dbanie o wysoki poziom jego realizacji;
 • zapewnianie zespołowi profesjonalnej kadry instruktorów: tańca, śpiewu, muzyki oraz bezpiecznego środowiska pracy podczas warsztatów i obozów szkoleniowych, koncertów itp.;
 • zapewnianie ochrony zasobów merytorycznych zespołu, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz skutecznej kontroli zarządczej;
 • prowadzenie polityki personalnej zespołu, w tym: ustalanie planów pracy i zatrudnienia, zapewnianie szkoleń i nadzorowanie rozwoju zawodowego pracowników oraz wykonywanie innych zadań określonych w kodeksie pracy i innych przepisach;
 • współpracowanie z placówkami kulturalnymi, placówkami oświatowymi oraz  organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie: współrealizacji zadań repertuarowych i edukacyjnych, wymiany dorobku artystycznego z innymi zespołami pieśni i tańca, organizacji krajowych i zagranicznych tournée artystycznych, zawierania umów związanych z koncertami poza instytucją itp.;
 • współpracowanie z organami samorządu terytorialnego i przedstawianie zarządowi samorządu oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji (w tym sprawozdań z realizacji działalności merytorycznej zespołu), wniosków inwestycyjnych itp.;
 • reprezentowanie zespołu w kontaktach zewnętrznych, w tym: z mecenasami i sponsorami w zakresie pozyskiwania środków finansowych służących realizacji projektów artystycznych, innymi instytucjami artystycznymi w zakresie realizacji działalności statutowej, z podwykonawcami i dostawcami usług itp.;
 • nadzorowanie działalności związanej z promocją imprez i koncertów oraz marketingiem na rzecz zespołu, w tym: budowaniem dobrych relacji z mass mediami, udzielanie wywiadów itp.;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • uczestniczenie w premierach, konkursach, festiwalach, przeglądach zespołów pieśni i tańca oraz spotkaniach i konferencjach branżowych;
 • budowanie pozytywnego wizerunku zespołu na zewnątrz.

partners

shortcut-links

 go-to-top